Met een testament zorgt u voor uzelf en uw nabestaanden

Het is vaak niet makkelijk om in de bloei van uw leven stil te staan bij het idee dat daar ooit een einde aan komt. Toch is het goed om bij leven al even stil te staan bij wat u wilt dat er na uw dood met uw geld en bezittingen zal gebeuren. Door het opstellen van een testament kan u hier alvast gerust over zijn en kan u bovendien ook zelf uw uitvaart al vastleggen op die manier die u verkiest. Het neemt ook een boel zorgen weg bij uw omgeving die na uw overlijden achterblijft en in de storm van emoties niet meer hoeft te beslissen en overleggen wat er moet gebeuren en niet moet nadenken over wat u het liefste gewild zou hebben. Alles staat op papier en is voor iedereen helder en duidelijk. Hoe dit werkt lees je op testamentopstellen.eu . Even een moeilijk moment om doorheen te gaan maar het zal u nadien een vorm van rust geven, weten dat alles geregeld is voor de dag dat u het aardse bestaan vaarwel zegt.

Een testament opstellen bij de notaris

Testamenten opstellen is in Nederland de exclusieve bevoegdheid van een notaris. Hij kan en mag dit doen voor iedere persoon die in Nederland woont en ouder is dan 16 jaar. Zelf een document opstellen kan enkel en alleen in de vorm van een codicil en laat u enkel toe bepaalde voorwerpen aan iemand na te laten, u kan hier dus bijvoorbeeld uw geld of aandelen geen bestemming mee geven. Een testament opmaken bij de notaris verloopt in verschillende stappen. Tijdens een eerste gesprek zal de notaris nagaan wat uw huidige situatie is en wat uw wensen zijn voor na uw dood. Op basis hiervan zal de notaris u advies geven over de gevolgen die uw wensen zullen hebben na uw dood zodat u goed op de hoogte bent van de draagwijdte van uw wensen en keuzes.

Is alles duidelijk en gaat u akkoord met de bepalingen, dan zal alles in juridische bepalingen worden omgezet die de voorlopige versie van uw testament vormen. U krijgt hierna rustig de tijd om alles rustig na te lezen en na te gaan of de bepalingen die opgenomen worden effectief overeenstemmen met hetgeen u voor ogen had. Tijdens een volgend gesprek zal de notaris nagaan of u het volledige testament begrijpt en ermee akkoord gaat in de vorm die voor u ligt. Bent u akkoord, dan zullen zowel u als de notaris het testament ondertekenen, wat wil zeggen dat het testament officieel is en kan overgemaakt worden aan het Centraal Testamentenregister. Het origineel wordt bij de notaris in de kluis bewaard, een kopie ervan krijgt u zelf mee. Wanneer u komt te overlijden, treedt het opgemaakte testament in werking.

Waarom een testament maken een goed idee is

Als iemand komt te overlijden en er is geen testament voorhanden, dan worden de wettelijke erfregels gevolgd en krijgt iedere nabestaande het deel dat volgens de wet aan hem of haar toekomt. Door middel van een testament kan u hiervan afwijken en hebt u zelf een grotere zeggenschap over wat er na uw dood met uw bezittingen moet gebeuren. Hierdoor kan u ook een nalatenschap verzekeren voor mensen uit uw omgeving die hier anders niet voor in aanmerking zouden komen. Het opmaken van een testament zorgt bij u voor een gerust gevoel. U weet dat wat er ook zou gebeuren, uw zaken geregeld zijn op die manier die u zelf gekozen hebt. U weet ook dat uw nabestaanden zich hier geen zorgen over hoeven te maken en in alle rust afscheid van u kunnen nemen zonder alle zorgen erover. Ook wanneer u niet getrouwd bent maar wel een partner hebt, biedt een testament een goede oplossing. U kan dan immers wel een deel van uw bezittingen nalaten aan uw partner wat anders niet het geval zou zijn.


Vaststellingsovereenkomst en de advocaat

Als de werkgever het voor de beëindigingsovereenkomst van belang vindt om te weten of de betrokken werknemer al dan niet een andere werkkring heeft dan moet hij daar naar informeren of althans laten blijken door daar een opmerking over te maken dat dat voor hem van belang is. Doet hij dat niet dan kan hij de werknemer achteraf niet verwijten dat hij informatie heeft achtergehouden.’ Advocaten arbeidsrecht gebruiken de beëindigingsovereenkomst veelvuldig in het hedendaagse arbeidsrecht.

In de lagere rechtspraak doet zich inmiddels een ontwikkeling voor om de werknemer een mededelingsplicht toe te bedelen als hij reële mogelijkheden heeft op een andere werkkring. Als de werkgever uitdrukkelijk vraagt naar de mogelijkheden van een andere werkkring en de werknemer liegt daarover dan kan de werkgever de beëindigingsovereenkomst en dan natuurlijk vooral dat deel daarvan dat betrekking heeft op de hoogte van een mogelijke vergoeding aan de werknemer met een beroep op dwaling of bedrog ongedaan maken.

Mededelingsplicht 

De mededelingsplicht voor zowel de werkgever als de werknemer houdt in dat de ene partij tegenover de andere partij gehouden is om binnen redelijke grenzen die maatregelen te nemen die er voor moeten zorgen dat wordt voorkomen dat onder invloed van onjuiste veronderstellingen toestemming tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt gegeven. Deze gehoudenheid gaat volgens de Hoge Raad” echter weer niet zover dat de ene partij niet zou mogen afgaan op de juistheid van door de andere partij gedane mededelingen.

Op hem rust op dat punt dus geen onderzoeksplicht. De onjuistheid van de mededeling maakt het mogelijk dat in beginsel een beroep kan worden gedaan op dwaling. In beginsel, omdat de aard van de overeenkomst, de in het verkeer geldende opvattingen of de omstandigheden van het geval met zich kunnen brengen dat de dwaling voor rekening van de dwalende partij behoort te blijven.’ 

Causaal verband 

Wil een beroep op dwaling of bedrog kunnen slagen dan zal de betrokkene aannemelijk moeten maken dat er een causaal verband bestaat tussen de dwaling of het bedrog en het tot stand komen van de beëindigingsovereenkomst. Het gaat er dan dus om dat aannemelijk wordt gemaakt dat de beëindigingsovereenkomst niet of niet onder de-zelfde voorwaarden tot stand zou zijn gekomen als de dwaling of het bedrog zou zijn.

Bij de uitleg van de overeenkomst bepalingen komt het aan op de betekenis die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op wat zij op dat punt redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Een en ander brengt wel met zich dat wanneer een overeenkomst in redelijkheid niet voor meer dan één uitleg vatbaar is een toetsing ervan aan de zogenoemde Haviltexnorm niet aan de orde komt

Is de beëindigingsovereenkomst een vaststellingsovereenkomst

Als een werkgever en een werknemer een beëindiging van de arbeidsovereenkomst overeenkomen dan doen zij dit met het oogmerk om een onzekerheid of een geschil te beëindigen of te voorkomen. Als dit aan de orde is, kan een beëindigingsovereenkomst ook een vaststellingsovereenkomst (zie art. 7:900-906 BW; zie 9.6) zijn. Net als bij een beëindigingsovereenkomst gelden er voor een vaststellingsovereenkomst geen vormvoorschriften en kan een vaststellingsovereenkomst dus ook mondeling worden afgesloten.